Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

15-03-19 hanh 0 comment

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

KHỐI KIẾN THỨCKiến thức

bắt buộc

Kiến thức tự chọnTổng
Khối kiến thức chung8.08.0
Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành221840
 Luận văn tốt nghiệp1212
Tổng khối lượng421860

Danh mục học phần và phân bổ thời lượng:

 

TTMã số học phầnTên học phần Tổng số TCPhân bố TCGhi chú
Phần chữPhần số LTBT/TL/TH
A. Khối kiến thức chung 853
1Triết học (Philosophy)3,02,01,0
2Tiếng Anh (English)3,02,01,0
3Phương pháp  nghiên cứu khoa học2,01,01,0
B. Khối kiến thức cơ sở ngành , chuyên ngành 422814 
Các học phần bắt buộc24159,0
4Lý thuyết Tài chính Tiền tệ3,02,01,0
5Tài chính doanh nghiệp3,02,01,0
6Tài chính quốc tế3,02,01,0
7Mô hình tài chính công3,02,01,0
8Quản trị ngân hàng TM3,02,01,0
9Đầu tư tài chính3,02,01,0
10Thị trường tài chính2,01,01,0
11Tín dụng ngân hàng thương mại4,02,02,0
Các học phần tự chọn ( Chọn 6/12 HP)18126,0
12Kinh tế vĩ mô3,02,01,0
13Kinh tế vi mô3,02,01,0
14Kinh tế lượng3,02,01,0
15Kiểm toán cơ bản3,02,01,0
16Quản trị ngân hàng thương mại3,02,01,0
17Quản trị rủi ro Tài chính3,02,01,0
18Phân tích tài chính3,02,01,0
19Thị trường tài chính phát sinh3,02,01,0
20Tài chính cá nhân3,02,01,0
21Quản lý sự thay đổi3,02,01,0
22Hệ thống thông tin quản lý3,02,01,0
23Nghệ thuật lãnh đạo3,02,01,0
C. Luận văn thạc sĩ10 10
29TNLV524Luận văn1010
Tổng603228 

 

 

 

 0989 818 262