Đề và đáp án môn Địa lý – Kỳ thi THPT năm 2019

27-06-19 bientap 0 comment

Kết thúc môn thi Lịch Sử, các thí sinh bắt đầu môn thi tiếp theo là môn Địa lý. Thời gian làm bài 50 phút.

Hoàn thành xong môn Lịch Sử – môn học không được nhiều thí sinh yêu thích. Song, trong 50 phút làm bài vừa qua các em cũng đã vượt qua khá thành công….

Môn thi tiếp theo là môn Địa lý sẽ bắt đầu phát đề vào lúc 8h30p. Thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h35p và kết thúc bài thi vào lúc 9h25p.

>> Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019.

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Vật lý kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Hóa học kì thi THPT năm 2019

> Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT năm 2019.

>>Đề và đáp án môn Lịch Sử kì thi THPT năm 2019

>>Đề và đáp án môn Địa lý kì thi THPT năm 2019

>>Đề và đáp án môn Giáo Dục Công Dân kì thi THPT năm 2019

Môn cuối cùng của hôm nay, cũng là môn kết thúc kì thi THPT quốc gia năm 2019 là môn GIáo dục công dân,

Cập nhật đề và đáp án môn Địa lý tại đây….

Chúng tôi đang cập nhật liên tục… vui lòng F5 liên tục để cập nhật đề và đáp án mới nhất

Đáp án đề thi THPTQG môn Địa 2019 – Tất cả các mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 324.

Mã đề: 301 

41. A42. B43. C44. C45. C46. D47. D48. A49. B50. A
51. C52. B53. A54. B55. A56. C57. D58. B59. A60. C
61. D62. D63. B64. A65. C66. B67. D68. A69. D70. C
71. B72. A73. B74. A75. C76. A77. C78. A79. C80. A

Mã đề: 302

41.A42.D43.B44.D45.A46.C47.C48.D49.C50D.
51.B52.B53.B54.D55.B56.D57.A58.B59.D60D
61.D62.A63.C64.A65.D66.C67.D68.A69.B70.C
71.C72.A73.B74.A75.B76.C77.C78.A79.C80.B

Mã đề:  303 

41. D42. A43. A44. C45. A46. B47. D48. D49. D50. C
51. B52. A53. D54. B55. B56. A57. C58. B59. B60. C
61. D62. B63. A64. D65. B66. C67. B68. C69. A70. D
71. C72. C73. C74. A75. A76. A77. C78. D79. C80. B

 Mã đề: 304

41. C42. D43. B44. D45. A46. B47. C48. C49. A50. B
51. A52. D53. C54. C55. B56. B57. A58. B59. C60. D
61. A62. B63. C64. A65. A66. D67. D68. B69. A70. D
71. B72. B73. A74. A75. B76. B77. C78. C79. D80. D

Mã đề: 305 

41. B42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. D50. D
51. B52. B53. C54. D55. B56. D57. C58. A59. B60. A
61. D62. C63. D64. D65. B66. A67. C68. D69. B70. A
71. A72. A73. B74. D75. A76. B77. B78. D79. A80. D

Mã đề: 306

41.A42.D43.D44.B45.C46.A47.A48.D49.C50.C
51.D52.D53.D54.B55.A56.A57.C58.C59.A60.D
61.D62.D63.C64.A65.C66.A67.A68.C69.C70.B
71.C72.B73.A74.A75.C76.C77.D78.C79.D80.A

Mã đề: 307 

41. A42. D43. C44. B45. C46. C47. A48. C49. A50. C
51. C52. B53. B54. D55. B56. B57. A58. A59. D60. D
61. C62. D63. D64. C65. B66. B67. C68. A69. D70. A
71. D72. A73. D74. A75. B76. C77. B78. C79. C80. A

 Mã đề: 308

41. B42. D43. B44. C45. B46. A47. D48. A49. D50. D
51. C52. C53. C54. D55. C56. D57. D58. A59. D60. B
61. D62. B63. B64. B65. D66. B67. A68. C69. B70. B
71. A72. C73. B74. A75. B76. A77. C78. C79. C80. A

Mã đề: 309 

41.A42.A43.D44.A45.B46.C47.A48.C49.A50.D
51.B52.D53.B54.C55.A56.A57.B58.B59.A60D
61.B62.C63.C64.B65.C66.B67.C68.C69.D70.A
71.B72.C73.B74.B75.C76.B77.D78.B79.C80.C

Mã đề: 310

41. B42. B43. A44. D45. C46. C47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. D56. A57. C58. A59. D60. B
61. B62. D63. B64. A65. C66. B67. A68. B69. A70. B
71. B72. B73. D74. A75. C76. B77. A78. A79. D80. D

Mã đề: 311 

41. C42. B43. C44. A45. C46. A47. D48. A49. B50. D
51. D52. A53. D54. A55. C56. D57. B58. A59. B60. C
61. D62. A63. D64. A65. B66. B67. A68. D69. A70. C
71. A72. B73. C74. B75. B76. C77. B78. C79. D80. C

Mã đề: 312

41. A42. D43. B44. B45. B46. D47. B48. D49. C50. D
51. C52. B53. D54. A55. C56. B57. D58. D59. B60. D
61. B62. C63. D64. D65. C66. B67. A68. C69. D70. C
71. A72. C73. A74. B75. C76. B77. C78. A79. B80. C

Mã đề: 313 

41.C42.C43.B44.B45.A46.C47.A48.D49.C50.C
51.D52.D53.A54.B55.A56.B57.A58.B59.D60A
61.D62.C63.A64.D65.D66.B67.D68.D69.D70.C
71.D72.A73.B74.A75.A76.C77.C78.D79.A80.A

Mã đề: 314

41.A42.B43.B44.D45.A46.D47.D48.C49.C50.A
51.B52.C53.B54.B55.A56.A57.B58.C59.A60A
61.A62.C63.C64.D65.A66.C67.B68.A69.A70.B
71.D72.B73.D74.A75.C76.A77.D78.D79.A80.D

Mã đề: 315

41.D42.B43.C44.A45.A46.D47.A48.C49.B50.C
51.A52.C53.C54.B55.C56.C57.A58.D59.B60.B
61.D62.C63.D64.D65.A66.A67.C68.B69.A70.A
71.C72.C73.B74.D75.B76.C77.D78.D79.A80.D

Mã đề: 316

41. B42. D43. A44. D45. D46. A47. C48. C49. A50. B
51. B52. A53. D54. A55. C56. B57. A58. C59. D60. B
61. D62. B63. D64. B65. D66. A67. A68. A69. D70. B
71. A72. A73. D74. A75. B76. A77. D78. D79. B80. B

Mã đề: 317

41.A42.C43.A44.A45.B46.D47.B48.B49.C50.A
51.C52.C53.C54.B55.D56.C57.D58.B59.B60C
61.B62.A63.D64.A65.B66.A67.A68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.C75.D76.A77.B78.C79.B80.A

Mã đề: 318  

41.D42.A43.A44.D45.B46.C47.C48.B49.D50.A
51.A52.B53.D54.A55.B56.A57.B58.D59.C60C
61.A62.B63.C64.A65.D66.A67.B68.B69.B70.A
71.C72.C73.D74.D75.A76.D77.C78.B79.C80.B

Mã đề: 319  

41. C42. A43. D44. A45. C46. A47. D48. D49. D50. C
51. B52. B53. D54. C55. C56. C57. A58. C59. B60. C
61. A62. B63. A64. C65. D66. B67. D68. C69. A70. D
71. B72. D73. A74. D75. C76. A77. A78. D79. B80. B

Mã đề: 320  

41.B42.B43.C44.D45.A46.D47.B48.B49.C50.D
51.C52.A53.A54.D55.C56.B57.A58.B59.B60.C
61.B62.C63.B64.D65.A66.D67.D68.D69.C70.C
71.D72.D73.C74.A75.B76.D77.A78.A79.B80.B

 Mã đề: 321 

41.D42.B43.B44.A45.D46.D47.A48.C49.C50.C
51.B52.B53.D54.C55.A56.C57.D58.B59.A60.C
61.B62.B63.B64.D65.C66.D67.A68.C69.A70.D
71.C72.B73.A74.B75.C76.A77.B78.C79.D80.A

 Mã đề: 322  

41.A42.C43.D44.A45.B46.C47.D48.D49.C50.D
51.B52.A53.A54.B55.C56.D57.D58.C59.A60A
61.C62.D63.D64.B65.C66.B67.C68.B69.A70.C
71.D72.C73.B74.B75.B76.C77.D78.D79.A80.D

Mã đề: 323  

41.B42.D43.D44.A45.C46.D47.B48.D49.D50.B
51.B52.D53.C54.B55.C56.B57.A58.A59.C60B
61.B62.D63.B64.A65.C66.D67.D68.B69.C70.B
71.C72.C73.D74.D75.C76.D77.D78.D79.C80.D

 Mã đề: 324  

41. D42.B43.B44.D45.D46.D47.B48.A49.C50.C
51.B52.C53.A54.A55.A56.B57.C58.D59.D60.C
61.B62.A63.A64.B65.A66.A67.B68.D69.C70.C
71.C72.A73.D74.B75.C76.D77.D78.B79.C80.C0989 818 262