Đề và đáp án môn Giáo dục công dân – Kỳ thi THPT năm 2019

27-06-19 bientap 0 comment

Sáng nay, môn Giáo dục công dân là môn thi cuối cùng. Môn thi kết thúc cho kì thi THPT quốc gia năm 2019.

Vừa hoàn thành xong môn Địa lý. Các thí sinh sẽ tiếp tục với môn Giáo dục công dân. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Địa lý năm nay….

Môn thi tiếp theo là môn Giáo dục công dân sẽ bắt đầu phát đề vào lúc 9h30p. Thí sinh bắt đầu làm bài lúc 9h35p và kết thúc bài thi vào lúc 10h25p.

>> Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019.

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Vật lý kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Hóa học kì thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT năm 2019.

>>Đề và đáp án môn Lịch Sử kì thi THPT năm 2019

>>Đề và đáp án môn Địa lý kì thi THPT năm 2019

>>Đề và đáp án môn Giáo Dục Công Dân kì thi THPT năm 2019

Trải qua ba ngày thi khá căng thẳng, các thí sinh đã thoải mái tâm lý hơn. Đề thi năm nay được đánh giá….

Cập nhật đề và đáp án môn Giáo dục công dân tại đây…

Chúng tôi đang cập nhật liên tục…

Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn GDCD – Tất cả các mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 324.

Mã đề: 301

81.C82.D83.A84.D85.C86.C87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.A94.D95.B96.D97.C98.D99.C100.B
101.A102.A103.C104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.C
111.C112.A113.D114.D115.A116.C117.D118.C119.C120.A

Mã đề: 302 

81.D82.B83.B84.D85.D86.C87.A88.A89.C90.D
91.B92.A93.A94.C95.B96.B97.C98.A99.D100 B
101.D102.A103.D104.C105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.B113.C114.A115.B116.D117.A118.A119.B120.A

Mã đề: 303 

81.C82.D83.A84.D85.A86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.D93.A94.D95.B96.C97.A98.A99.B100.C
101.B102.B103.C104.B105.D106.D107.C108.B109.A110.C
111.C112.A113.A114.D115.B116.A117.D118.A119.D120.B

Mã đề: 304 

81.B82.D83.C84.B85.C86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.D93.C94.A95.D96.B97.B98.B99.D100.A
101.C102.B103.A104D.105.A106.B107.A108.C109.A110.A
111.C112.D113.A114.B115.C116.B117.C118.A119.B120.A

Mã đề: 305

81.C82.D83.A84.C85.B86.C87.A88.C89.D90.D
91.D92.A93.B94.C95.A96.B97.A98.D99.C100. B
101.C102.D103.C104.A105.B106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.D113.A114.C115.C116.B117.A118.D119.D120.A

Mã đề: 306 

81.D82.B83.D84.A85.C86.D87.C88.C89.B90.D
91.A92.B93.B94.D95.C96.A97.C98.A99.C100.B
101.D102.B103.D104.C105.B106.C107.B108.C109.B110.C
111.B112.D113.D114.D115.B116.C117.B118.D119.B120.B

Mã đề: 307

81.C82.B83.A84.B85.A86.C87.D88.A89.B90.B
91.C92.A93.A94.A95.B96.C97.C98.A99.D100.B
101.D102.B103.D104.D105.C106.C107.D108.B109.C110.D
111.B112.B113.C114.D115.D116.D117.B118.C119.D120.C

Mã đề: 308 

81.D82.B83.A84.A85.D86.D87.C88.C89.D90.B
91.A92.B93.B94.D95.A96.A97.D98.B99.D100.A
101.A102.B103.A104.D105.B106.D107.A108.C109.C110.D
111.B112.A113.B114.B115.A116.B117.D118.C119.D120.D

Mã đề: 309

81.B82.C83.B84.C85.C86.A87.B88.D89.D90.A
91.D92.C93.C94.D95.B96.B97.C98.A99.D100.A
101.D102.A103.B104.C105.D106.A107.C108.D109.D110.C
111.A112.A113.D114.C115.A116.D117.C118.A119.C120.C

Mã đề: 310

81.D82.C83.C84.C85.A86.C87.B88.D89.B90.C
91.B92.C93.B94.A95.A96.C97.B98.D99.D100.A
101.D102.C103.D104.D105.A106.D107.B108.B109.B110.C
111.D112.A113.C114.B115.C116.B117.B118.C119.A120.D

Mã đề: 311 

81.D82.D83.A84.C85.C86.A87.C88.B89.C90.C
91.B92.C93.A94.B95.A96.A97.D98.C99.B100.D
101.D102.C103.A104.D105.A106.A107.C108.D109.C110.D
111.A112.B113.C114.B115.D116.D117.C118.A119.B120.B

Mã đề: 312

81.B82.C83.D84.A85.A86.A87.C88.A89.B90.B
91.B92.D93.B94.B95.C96.D97.B98.C99.D100.B
101.B102.A103.A104.C105.A106.D107.A108.C109.A110.C
111.B112.C113.C114.A115.A116.B117.B118.C119.C120.C

Mã đề: 313 

81.D82.A83.C84.C85.B86.A87.B88.C89.D90.B
91.A92.C93.D94.B95.D96.A97.C98.D99.A100.B
101.D102.A103.B104.C105.D106.C107.B108.D109.C110.A
111.B112.A113.A114.C115.C116.C117.A118.C119.B120.B

Mã đề: 314 

81.B82.A83.B84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.A
91.D92.C93.A94.A95.D96.A97.B98.B99.D100.A
101.A102.D103.C104.B105.C106.D107.C108.B109.D110.A
111.C112.D113.A114.C115.C116.D117.A118.B119.C120.B

Mã đề: 315 

81.B82.A83.C84.B85.D86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.A93.B94.D95.C96.C97.A98.C99.D100. B
101.A102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.B110.A
111.C112.C113.C114.B115.A116.C117.A118.C119.A120.B

Mã đề: 316

81.D82.A83.A84.C85.D86.C87.B88.A89.B90.C
91.B92.D93.A94.D95.A96.D97.D98.A99.C100.C
101.D102.C103.D104.C105.B106.D107.B108.A109.A110.C
111.B112.D113.D114.C115.A116.B117.B118.A119.B120.A

Mã đề: 317 

81.B82.A83.C84.A85.D86.C87.A88.C89.C90.C
91.D92.C93.B94.A95.D96.B97.A98.B99.C100.D
101.A102.D103.A104.C105.B106.B107.A108.B109.B110.B
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.D118.C119.B120.D

Mã đề: 318 

81.C82.A83.D84.B85.D86.D87.D88.C89.B90.C
91.A92.A93.A94.B95.B96.D97.C98.D99.C100.C
101.C102.B103.B104.D105.B106.D107.C108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.D118.B119.C120.B

Mã đề: 319

81.B82.A83.C84.B85.A86.A87.B88.D89.A90.D
91.A92.B93.A94.D95.A96.A97.B98.D99.D100.D
101.C102.C103.B104.D105.B106.D107.D108.A109.B110.A
111.D112.D113.A114.B115.A116.D117.A118.B119.B120.A

 Mã đề: 320

81.B82.B83.B84.D85.D86.A87.B88.C89.D90.D
91.B92.C93.A94.A95.B96.C97.D98.D99.A100.A
101.B102.A103.C104.B105.C106.A107.B108.C109.B110.B
111.D112.C113.D114.A115.A116.C117.B118.A119.C120.D

 Mã đề: 321 

81.A82.C83.C84.B85.A86.B87.C88.B89.A90.C
91.D92.C93.D94.C95.D96.D97.C98.D99.B100.D
101.D102.A103.B104.C105.C106.B107.C108.A109.A110.A
111.C112.D113.B114.C115.A116.D117.A118.D119.B120.B

 Mã đề: 322 

81.C82.B83.C84.D85.C86.C87.A88.D89.D90.A
91.A92.B93.C94.B95.A96.A97.D98.B99.A100.C
101.D102.D103.B104.D105.D106.C107.D108.D109.C110.A
111.A112.D113.B114.A115.B116.A117.A118.C119.B120.B

Mã đề: 323

81.D82.D83.B84.C85.D86.C87.C88.B89.D90.C
91.D92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.D99.B100.A
101.D102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.D110.A
111.C112.A113.A114.D115.C116.D117.C118.A119.D120.D

Mã đề: 324

81.D82.C83.C84.D85.D86.C87.D88.B89.A90.A
91.A92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.A99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.A114.A115.B116.C117.C118.A119.B120.B


0989 818 262