Đề và đáp án môn Lịch Sử – Kỳ thi THPT năm 2019

27-06-19 bientap 0 comment

Sáng ngày 27/06 các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia năm 2019.

Hoàn thành xong 2 ngày thì 25 và 26/06 của ba bài thi độc lập là: Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ và tổ hợp môn khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Môn thi Lịch sử hôm nay sẽ bắt đầu phát đề vào lúc 7h30p. Thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h35p và kết thúc bài thi vào lúc 8h25p.


>> Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019.

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Vật lý kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Hóa học kì thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT năm 2019.

>>Đề và đáp án môn Lịch Sử kì thi THPT năm 2019

>>Đề và đáp án môn Địa lý kì thi THPT năm 2019

>>Đề và đáp án môn Giáo Dục Công Dân kì thi THPT năm 2019

Là môn đầu tiên trong tổ hợp Khoa học xã hội. Đề và Đáp án môn Lịch sử dưới đây

Cập nhật đề và đáp án môn Lịch sử tại đây…. 

Đáp án đề thi môn Sử THPTQG 2019 – Tất cả các mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 324.

Mã đề: 301 

1. C2. D3. D4. B5. B6. D7. D8. D9. C10. D
11. A12. A13. B14. A15. B16. C17. B18. B19. D20. A
21. D22. B23. A24. A25. D26. D27. B28. A29. A30. D
31. A32. C33. B34. A35. D36. A37. D38. B39. A40. B

Mã đề: 302 

1. A2. B3. C4. A5. D6. B7. C8. A9. B10. B
11. B12. D13. A14. B15. A16. A17. D18. D19. A20. C
21. B22. A23. C24. B25. C26. B27. B28. A29. C30. C
31. C32. B33. A34. A35. B36. C37. A38. C39. B40. C

Mã đề: 303

1. D2. C3. D4. A5. B6. B7. A8. D9. D10. B
11. B12. C13. D14. C15. B16. C17. C18. B19. D20. D
21. B22. C23. D24. A25. A26. C27. D28. C29. C30. D
31. B32. B33. A34. C35. D36. B37. B38. B39. D40. B

Mã đề: 304

1. B2. D3. B4. A5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. C12. A13. D14. B15. D16. A17. A18. A19. C20. D
21. A22. B23. D24. A25. A26. D27. B28. B29. A30. C
31. A32. D33. C34. A35. B36. B37. A38. B39. D40. D

Mã đề: 305 

1. C2. A3. C4. A5. B6. A7. D8. A9. A10. B
11. B12. C13. D14. C15. A16. C17. A18. B19. D20. C
21. A22. D23. D24. D25. A26. B27. C28. A29. C30. A
31. C32. C33. C34. D35. C36. B37. B38. D39. C40. D

Mã đề: 306 

1. A2. A3. A4. C5. D6. D7. C8. D9. D10. A
11. A12. D13. D14. A15. B16. D17. C18. D19. A20. A
21. C22. A23. C24. B25. C26. D27. C28. C29. A30. D
31. C32. D33. A34. C35. D36. A37. A38. A39. B40. C

Mã đề: 307

1. D2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. B10. A
11. D12. C13. B14. B15. D16. A17. D18. D19. C20. A
21. D22. B23. A24. C25. C26. D27. C28. D29. C30. B
31. C32. B33. C34. B35. D36. C37. A38. B39. C40. A

Mã đề: 309 

1. A2. D3. A4. B5. D6. A7. C8. A9. B10. A
11. B12. D13. A14. C15. D16. D17. C18. D19. C20. D
21. B22. C23. C24. B25. B26. D27. C28. D29. B30. D
31. C32. B33. A34. D35. A36. A37. C38. D39. A40. D

Mã đề: 310 

1. D2. B3. B4. D5. C6. A7. B8. A9. C10. A
11. D12. A13. B14. D15. B16. C17. C18. D19. C20 A
21. C22. B23. C24. B25. B26. B27. A28. B29. C30. A
31. A32. C33. B34. A35. C36. A37. B38. B39. C40. C

Mã đề: 311 

1. D2. B3. D4. C5. A6. A7. A8. D9. D10. A
11. B12. A13. B14. C15. B16. A17. C18. C19. C20. B
21. B22. C23. C24. B25. D26. A27. A28. B29. B30. C
31. C32. C33. B34. D35. A36. A37. C38. D39. D40. B

Mã đề: 313 

1. A2. D3. A4. B5. A6. C7. C8. D9. A10. D
11. A12. B13. A14. D15. A16. D17. B18. D19. C20. B
21. A22. D23. C24. B25. C26. D27. D28. B29. D30. D
31. C32. C33. B34. B35. A36. A37. A38. C39. C40. C

  Mã đề: 314 

1. D2. A3. D4. C5. A6. B7. B8. A9. B10. D
11. D12. B13. A14. B15. C16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. A24. C25. C26. B27. C28. A29. A30. C
31. D32. A33. D34. B35. A36. D37. A38. B39. D40. D

Mã đề: 315 

1. C2. D3. B4. B5. C6. A7. C8. D9. B10. C
11. A12. C13. B14. C15. C16. C17. B18. D19. D20. D
21. C22. B23. A24. D25. D26. C27. B28. D29. A30. D
31. A32. C33. B34. B35. D36. A37. B38. D39. B40. C

Mã đề: 316

1. A2. C3. D4. D5. B6. B7. D8. A9. A10. A
11. B12. A13. C14. D15. B16. A17. C18. A19. A20. C
21. C22. B23. B24. D25. A26. D27. C28. C29. C30. D
31. C32. A33. B34. D35. C36. A37. C38. B39. D40. B

Mã đề: 317 

1. C2. A3. D4. D5. C6. D7. B8. C9. D10. A
11. C12. A13. A14. C15. B16. C17. C18. D19. C20. B
21. D22. B23. A24. B25. C26. B27. A28. B29. C30. D
31. D32. A33. B34. A35. A36. D37. A38. C39. C40. D

Mã đề: 318 

1. A2. C3. B4. B5. A6. B7. C8. B9. A10. A
11. B12. C13. A14. B15. D16. D17. D18. A19. C20. D
21. A22. B23. D24. D25. C26. D27. D28. C29. C30. B
31. C32. A33. C34. B35. C36. B37. A38. A39. D40. D

Mã đề: 319 

1. C2. A3. A4. A5. B6. C7. B8. C9. D10. A
11. A12. C13. A14. B15. A16. B17. A18. B19. A20. D
21. A22. C23. D24. C25. B26. C27. B28. B29. C30. D
31. C32. B33. D34. C35. A36. D37. A38. C39. D40. C

Mã đề: 320

1. B2. C3. D4. D5. C6. C7. A8. B9. C10. A
11. D12. D13. B14. C15. D16. C17. A18. A19. B20. B
21. B22. C23. C24. B25. D26. A27. A28. D29. C30. A
31. D32. A33. B34. C35. C36. A37. B38. D39. B40. D

Mã đề: 321 

1. B2. C3. D4. A5. C6. D7. B8. B9. D10. B
11. A12. C13. A14. B15. D16. D17. C18. B19. C20. D
21. D22. B23. A24. B25. C26. A27. D28. C29. B30. A
31. A32. C33. A34. D35. B36. A37. A38. A39. D40. D

Mã đề: 322 

1. C2. A3. C4. A5. C6. B7. B8. D9. B10. C
11. A12. A13. A14. D15. B16. D17. A18. D19. D20. D
21. B22. C23. C24. D25. C26. D27. A28. D29. C30. D
31. D32. B33. D34. B35. C36. A37. A38. D39. B40. A

Mã đề: 323 

1. D2. A3. B4. C5. C6. B7. A8. C9. C10. B
11. D12. C13. A14. A15. B16. D17. A18. B19. A20. C
21. A22. B23. C24. B25. A26. A27. D28. B29. D30. D
31. C32. B33. C34. D35. C36. C37. B38. C39. D40. D

Mã đề: 324 

1. B2. C3. C4. D5. A6. A7. B8. B9. D10. B
11. A12. A13. D14. D15. A16. C17. C18. D19. D20. B
21. D22. D23. C24. C25. D26. B27. A28. C29. A30. B
31. C32. A33.34. A35. C36.37. C38. D39. B40. A0989 818 262