Đề và đáp án môn Tiếng Anh – Kỳ thi THPT năm 2019

26-06-19 bientap 0 comment

Môn Tiếng Anh là môn thi cuối cùng của ngày thứ hai trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Hoàn thành gần được 2/3 quãng đường của kỳ thi THPT, các sỹ tử có tâm lý thoải mái và tự tin hơn. Thời gian thi 60 phút. Các sỹ tử sẽ bắt đầu được phát đề từ 14h20p. Thời gian bắt đầu làm bài từ 14h30p. Thời gian kết thúc 15h30p.

>> Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019.

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Vật lý kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Hóa học kì thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPT năm 2019.

Kết thúc môn thi Tiếng Anh, sáng mai – ngày 27/06 các thí sinh bắt đầu buổi thi cuối cùng với ba môn: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Lưu ý: Bấm và hình ảnh để hiện kích thước đầy đủ

Cập nhật đề và đáp án môn Tiếng Anh tại đây…

Mã đề: 401 

1.B

2.A

3.A

4.D

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.A

12.D

13.B

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.B

26.D

27.D

28.A

29.A

30.B

31.A

32.C

33.C

34.B

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 402 

1.A

2.C

3.A

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.C

17.D

18.B

19.A

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.B

27.A

28.C

29.C

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.C

36.B

37.A

38.D

39.C

40.D

41.D

42.D

43.B

44.A

45.D

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 403 

1.C

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.A

12.B

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.A

33.A

34.B

35.C

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.A

45.D

46.D

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 404

1.B

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.D

12.C

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.D

23.C

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.B

39.D

40.B

41.B

42.A

43.B

44.D

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Mã đề: 405 

1.B

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.A

11.C

12.C

13.A

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.D

34.B

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 406 

1.C

2.D

3.D

4.A

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.A

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.D

38.D

39.C

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 407

1.D

2.C

3.A

4.D

5.A

6.C

7.A

8.B

9.C

10.B

11.D

12.B

13.D

14.B

15.D

16.B

17.B

18.C

19.B

20.B

21.A

22.C

23.A

24.D

25.B

26.A

27.A

28.A

29.D

30.C

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.B

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.A

43.D

44.A

45.D

46.D

47.C

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 408 

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.B

37.C

38.A

39.B

40.A

41.A

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.A

49.A

50.C

Mã đề: 409 

1.D

2.C

3.B

4.C

5.B

6.C

7.D

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.B

14.C

15.A

16.C

17.B

18.A

19.D

20.C

21.B

22.B

23.A

24.B

25.B

26.A

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.C

33.D

34.D

35.A

36.C

37.D

38.B

39.A

40.D

41.D

42.B

43.D

44.C

45.A

46.B

47.B

48.A

49.A

50.C

Mã đề: 410 

1.A

2.D

3.A

4.B

5.C

6.C

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.C

13.D

14.B

15.D

16.A

17.B

18.D

19.D

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.C

37.C

38.A

39.A

40.D

41.C

42.D

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

Mã đề: 411 

1.B

2.A

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D

11.A

12.D

13.D

14.D

15.B

16.D

17.A

18.B

19.B

20.C

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.B

27.A

28.B

29.D

30.D

31.D

32.B

33.D

34.C

35.B

36.C

37.C

38.A

39.B

40.A

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.C

47.D

48.A

49.A

50.D

Mã đề: 412 

1.B

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.D

20.B

21.D

22.A

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.A

39.D

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.A

Mã đề: 413 

1.D

2.B

3.C

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.B

18.D

19.A

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.A

31.D

32.C

33.B

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.D

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 414 

1.C

2.C

3.B

4.A

5.C

6.A

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.A

16.D

17.C

18.D

19.C

20.A

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.D

40.D

41.C

42.A

43.D

44.C

45.B

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

Mã đề: 415 

1.A

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.C

10.C

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.B

37.D

38.D

39.D

40.C

41.D

42.B

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 416 

1.A

2.A

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.B

10.B

11.C

12.C

13.C

14.A

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.A

37.C

38.A

39.C

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.A

46.D

47.D

48.C

49.C

50.A

Mã đề: 417

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.D

47.D

48.B

49.D

50.B

Mã đề: 418 

1.C

2.C

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.C

14.D

15.D

16.A

17.C

18.B

19.B

20.B

21.D

22.D

23.A

24.D

25.A

26.A

27.B

28.C

29.B

30.C

31.D

32.C

33.B

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.C

42.B

43.A

44.C

45.D

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 419 

1.B

2.A

3.C

4.B

5.B

6.C

7.D

8.B

9.A

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.A

25.A

26.C

27.B

28.A

29.D

30.B

31.B

32.D

33.B

34.B

35.B

36.A

37.C

38.A

39.D

40.C

41.A

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.D

48.D

49.B

50.A

Mã đề: 420 

1.D

2.C

3.C

4.D

5.B

6.C

7.A

8.B

9.B

10.C

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.D

17.B

18.D

19.D

20.B

21.A

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B

27.C

28.A

29.B

30.B

31.A

32.C

33.C

34.A

35.A

36.D

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.A

43.D

44.D

45.C

46.C

47.A

48.A

49.D

50.B

Mã đề: 421 

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.B

48.A

49.D

50.B

Mã đề: 422 

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.A

17.A

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.B

32.C

33.C

34.A

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.C

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.C

50.C

Mã đề: 423 

1.C

2.C

3.A

4.A

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.A

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.D

21.C

22.B

23.C

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 424 

1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.D

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.C

28.A

29.C

30.C

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.C

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.B

43.A

44.A

45.C

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C

0989 818 262