Đề và Gợi ý đáp án môn Toán – Kỳ thi THPT năm 2019

25-06-19 admin 0 comment

Chiều ngày 25/06, các sỹ tử bắt đầu bước vào môn thi thứ 2 – môn Toán trong thời gian 90 phút.

>> Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019.

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Vật lý kì thi THPT năm 2019.

>> Đề và đáp án môn Hóa học kì thi THPT năm 2019

>> Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPT năm 2019.

Sáng hôm nay các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Ngữ Văn trong thời gian 120 phút. Thông tin nhận được từ các bạn học sinh đề được phân loại….

ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA 2019 :

 

 

 

Đáp án đề thi môn Toán THPTQG 2019 – Tất cả các mã đề

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 120, 121, 122, 123, 124

Mã đề: 101 – 

1. B2. A3. C4. C5. D6. A7. C8. A9. C10. B
11. A12. B13. C14. C15. A16. C17. B18. A19. A20. B
21. C22. A23. D24. A25. A26. D27. D28. D29. B30. B
31. B32. C33. C34. C35. B36. B37. A38. C39. C40. B
41. B42. C43. B44. A45. C46. C47. A48. A49. B50. D

Mã đề: 102 – 

1. A2. C3. C4. D5. D6. C7. C8. C9. B10. B
11. D12. B13. B14. C15. C16. C17. D18. A19. B20. B
21. D22. A23. C24. C25. A26. D27. B28. C29. C30. D
31. A32. C33. A34. A35. B36. D37. B38. C39. D40. A
41. B42. D43. B44. D45. D46. A47. A48. D49. B50. D

 Mã đề: 103 – 

1. C2. B3. B4. D5. B6. D7. B8. D9. D10. C
11. D12. B13. A14. A15. A16. C17. D18. D19. A20. C
21. C22. A23. C24. A25. D26. D27. A28. C29. C30. A
31. C32. C33. A34. D35. C36. C37. A38. D39. D40. C
41. A42. C43. D44. D45. A46. A47. A48. C49. A50. D

Mã đề: 104 – 

1. A2. B3. A4. D5. B6. A7. D8. B9. B10. A
11. D12. A13. C14. C15. C16. A17. C18. B19. D20. D
21. B22. C23. C24. A25. D26. B27. A28. D29. A30. B
31. C32. C33. A34. B35. D36. B37. D38. A39. D40. C
41. B42. B43. B44. C45. D46. C47. D48. B49. B50. C

Mã đề: 105  –

1. D2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. A9. A10. A
11. C12. D13. D14. C15. C16. A17. B18. A19. B20. A
21. C22. A23. C24. A25. D26. D27. C28. D29. A30. B
31. D32. D33. B34. C35. D36. D37. C38. D39. B40. B
41. A42. C43. A44. B45. D46. A47. D48. D49. B50. B

 Mã đề: 106 – 

1. A2. C3. A4. B5. A6. C7. B8. B9. B10. A
11. D12. B13. C14. C15. D16. A17. C18. C19. D20. B
21. B22. D23. D24. B25. D26. B27. D28. C29. D30. C
31. B32. D33. D34. B35. B36. D37. C38. C39. B40. B
41. C42. B43.  B44. D45. D46. C47. C48. B49. D50. D

 Mã đề: 107  – 

1. C2. A3. D4. A5. D6. D7. B8. A9. B10. C
11. A12. C13. C14. A15. D16. A17. C18. D19. B20. C
21. C22. D23. B24. A25. C26. C27. D28. C29. C30. B
31. B32. D33. D34. C35. A36. B37. D38. D39. B40. D
41. C42. A43. D44. A45. B46. C47. A48. A49. C50. A

 Mã đề: 108 – 

1. B2. D3. C4. A5. C6. A7. B8. B9. B10. C
11. A12. D13. A14. D15. D16. B17. A18. B19. B20. C
21. C22. D23. B24. C25. B26. C27. D28. D29. C30. A
31. C32. D33. A34. D35. C36. B37. D38. A39. A40. C
41. A42. C43. B44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. D

 Mã đề: 109 –

1. D2. C3. C4. C5. A6. B7. B8. B9. A10. D
11. A12. A13. D14. A15. B16. C17. D18. C19. A20. B
21. D22. D23. A24. A25. A26. C27. B28. C29. A30. A
31. D32. D33. B34. D35. A36. B37. A38. D39. D40. B
41. D42. B43. C44. A45. C46. C47. D48. C49. A50. B

 Mã đề: 110 – 

1. D2. C3. C4. D5. C6. A7. D8. A9. B10. C
11. A12. A13. D14. B15. A16. D17. D18. B19. C20. A
21. D22. D23. A24. D25. A26. B27. B28. B29. B30. A
31. A32. B33. B34. D35. B36. A37. A38. D39. B40. D
41. D42. A43. A44. D45. A46. A47. C48. A49. B50. B

 Mã đề: 111 –

1. A2. B3. C4. A5. D6. D7. A8. B9. B10. A
11. C12. B13. A14. A15. C16. C17. B18. B19. B20. C
21. D22. A23. B24. D25. A26. C27. B28. B29. D30. C
31. D32. C33. D34. C35. C36. A37. D38. A39. B40. C
41. A42. C43. C44. B45. D46. D47. A48. D49. A50. A

 Mã đề: 112 – 

1. C2. A3. C4. B5. D6. C7. D8. A9. C10. D
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. D18. B19. C20. B
21. C22. D23. D24. B25. A26. C27. A28. B29. C30. A
31. D32. C33. C34. A35. B36. B37. D38. D39. D40. B
41. C42. D43. D44. D45. B46. B47. A48. A49. B50. B

 Mã đề: 113 – 

1. C2. B3. C4. C5. C6. A7. B8. B9. A10. C
11. D12. D13. A14. C15. D16. C17. D18. B19. C20. D
21. D22. C23. B24. A25. B26. A27. B28. D29. C30. B
31. D32. A33. A34. B35. A36. B37. B38. A39. D40. B
41. D42. D43. B44. C45. B46. C47. A48. C49. B50. A

Mã đề: 114 – 

1. B2. A3. B4. B5. B6. D7. C8. B9. B10. B
11. A12. D13. C14. A15. A16. B17. A18. A19. D20. A
21. D22. A23. D24. C25. D26. D27. B28. D29. C30. B
31. C32. A33.C34. B35. A36. D37. B38. A39. A40. A
41. D42. D43. B44. D45. B46. D47. B48. D49. A50. A

Mã đề: 115 – 

1. D2. C3. C4. C5. D6. A7. D8. C9. D10. A
11. B12. B13. B14. D15. C16. D17. D18. A19. C20. B
21. C22. B23. B24. A25. D26. B27. A28. C29. A30. A
31. B32. D33. B34. B35. B36. C37. C38. D39. B40. D
41. D42. A43. B44. D45. D46. B47. A48. D49. A50. B

 Mã đề: 116 – 

1. A2. B3. C4. B5. D6. A7. B8. A9. D10. C
11. B12. C13. B14. D15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. D22. D23. C24. B25. A26. A27. C28. A29. C30. D
31. B32. D33. D34. D35. A36. D37. A38. D39. A40. A
41. C42. D43. A44. C45. D46. B47. B48. B49. B50. B

 Mã đề: 117 – 

1. D2. C3. D4. D5. C6. D7. B8. D9. D10. C
11. B12. B13. C14. A15. D16. D17. C18. B19. B20. D
21. C22. C23. B24. A25. A26. A27. D28. D29. A30. D
31. B32. A33. A34. B35. C36. D37. A38. B39. B40. C
41. B42. A43. C44. C45. B46. D47. A48. A49. B50. B

 Mã đề: 118 – 

1. C2. A3. D4. B5. B6. B7. B8. A9. D10. C
11. A12. B13. B14. A15. C16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. B23. C24. D25. D26. A27. B28. A29. D30. D
31. B32. A33. C34. B35. D36. A37. A38. C39. A40. D
41. C42. D43. D44. C45. D46. A47. C48. A49. C50. A

 Mã đề: 119 – 

1. D2. A3. B4. A5. A6. B7. B8. B9. C10. C
11. D12. A13. D14. A15. D16. A17. A18. B19. C20. C
21. C22. D23. C24. D25. B26. D27. B28. D29. A30. A
31. D32. C33. C34. B35. B36. D37. B38. A39. A40. C
41. B42. B43. D44. C45. B46. C47. C48. A49. D50. C

 Mã đề: 120 – 

1. A2. C3. C4. C5. A6. C7. C8. B9. A10. A
11.D12. A13. C14. C15. D16. C17. C18. B19. D20. C
21. B22. B23. B24. C25. A26. B27. B28. A29. D30. A
31. B32. D33. A34. B35. C36. D37. D38. D39. B40. A
41. A42. D43. A44. D45. A46. D47. A48. A49. D50. D

 Mã đề: 121 – 

1. B2.B3.B4.C5. D6. D7. B8. B9. C10. D
11. C12. B13. C14. C15. B16.17. B18. C19. A20. C
21. A22. A23. A24. C25. D26. C27. D28. C29. A30. D
31. C32. A33. B34. A35. A36. C37. A38. B39. A40. D
41. A42. B43. D44. A45. B46. B47. D48. B49. D50. D

 Mã đề: 122 –

1. A2. D3. D4. A5. C6. D7. C8. C9. D10. B
11. C12. A13. D14. C15. B16. B17. B18. A19. B20. C
21. C22. A23. A24. D25. B26. D27. A28. C29. B30. B
31. C32. B33. D34. A35. A36. C37. C38. B39. B40. B
41. B42. C43. A44. A45. B46. A47. D48. D49. B50. D

 Mã đề: 123 – 

1. A2. C3. B4. A5. B6. A7.C8. C9. B10. D
11. D12. C13. C14. D15. A16. A17. B18. A19. B20. B
21. D22. A23. C24. A25. C26. B27. C28. B29. D30. A
31. C32. A33. B34. A35. B36. B37. A38. C39. D40. B
41. B42. C43. C44. A45. A46. A47. C48. A49. A50. C

Mã đề: 124 – 

1. C2. B3. D4. B5. C6. A7. C8. B9. D10. D
11. B12. D13. B14. B15. B16. B17. D18. A19. C20. D
21. A22. C23. A24. B25. D26. D27. D28. C29. B30. A
31. B32. B33. B34. C35. C36. D37. C38. A39. A40. D
41. D42. B43. A44. C45. D46. A47. D48. A49. D50. B

>>Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh chính quy năm 2019

>> Cách tính điểm thi THPT quốc gia năm 2019

>>> Đề và đáp án môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Chiều nay ngày 25/06  các thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 với thời gian 90 phút. Là môn thi thứ 2 trong kỳ thi nên các thí sinh có tâm lý thoải mái hơn buổi thi Ngữ Văn sáng nay.

Cập nhật đề và đáp án môn Ngữ Văn tại đây….0989 818 262