ĐƠN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC

18-04-19 bientap 0 comment

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

MÃ TRƯỜNG: DDU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

HỆ XÉT TUYỂN

    Chính quy         VHVL    Liên thông
  1. Số phiếu (do trường Đại Học Đông Đô ghi):     ◻◻◻◻◻
  2. Ngành dự tuyển: …………………………………………………Mã ngành:  ◻◻◻◻◻◻◻
  3. Diện dự tuyển đào tạo:
  4. Họ tên thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu ):

..………………………………………………………………………………..………..….…..………

  1. Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………
  2. Dân tộc:……………… Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, nếu không có thì để trống): ◻◻
  3. Nơi nộp ĐKXT: Trường Đại học Đông Đô. Mã đơn vị:   DDU
  4. Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………….…….…………………….
  5. Địa chỉ gửi Giấy báo dự thi và Kết quả thi (ghi rõ đội, thôn, xã, phường):..……..……… ……………..

.…………………………………………………….…………………………..……….……………..……..

Email:……….………..…………………………………….…Số điện thoại (ghi rõ)……………………………….

PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH XÉT TUYỂN HỆ VHVL, LIÊN THÔNG

  1. Tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng:…….…………………….…..…….………………….………

Chuyên ngành:…………………………………………….………………………….………………………

Tên trường: …..………….……..…………….………Ngày, tháng, năm tốt nghiệp):..…….………………

Tôi xin cam đoan những nội dung ghi ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                            Ngày…… tháng….. năm …..201…

Chữ ký của thí sinhẢnh 4 x 6 Xác nhận của cơ quan hoặc địa phương

( Ký tên và đóng dấu giáp lai )

 

                                                                

                                                                                                             

 

 

 

 0989 818 262