KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

05-04-19 bientap 0 comment

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-ĐĐ, ngày 28/8/2018

  1. Khung chương trình đào tạo ở Trình độ Tiến sĩ đối với Nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ ( 4 Năm )

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, được học trong 2 năm đầu với khối lượng 34 tín chỉ (16 học phần). Trong đó, nghiên cứu sinh phải học 11 học phần bắt buộc (23 tín chỉ), 2 học phần tự chọn (4 tín chỉ) ở phần kiến thức cơ sở và 2 học phần tự chọn (4 tín chỉ) ở phần kiến thức chuyên ngành theo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Riêng học phần ngoại ngữ, nghiên cứu sinh phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu sinh có thể học ngoại ngữ theo các lớp cao học được trường bố trí nếu trình độ ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu.

Danh sách các học phần bổ sung kiến thức dành cho nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ

TTMã học phầnTên học phầnSô TC
A PHẦN KIẾN THỨC CHUNG6
1       3151101Triết học3
2       3151102Ngoại ngữ3
B PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ12
* Học phần bắt buộc8
3       3152101Kinh tế vi mô 2
4       3152102Kinh tế vĩ mô2
5       3152103Kinh tế lượng2
6       3152104Phương pháp nghiên cứu kinh tế2
* Học phần tự chọn(Chọn 4/10 TC)4
7       3152201Kế toán quản trị2
8       3152202Kế toán tài chính2
9       3152203Luật kinh doanh2
10       3152204Khởi sự doanh nghiệp2
11       3152205Quản trị doanh nghiệp2
C PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH16
* Học phần bắt buộc12
12         3153101Quản trị tài chính2
13         3153102Quản trị nhân lực2
14         3153103Quản trị sản xuất2
15         3153104Quản trị marketing2
16         3153105Quản trị chiến lược2
17         3153106Quản trị chất lượng2
* Học phần tự chọn(Chọn 4/10 TC)4
18         3153201Quản lý dự án đầu tư2
19         3153202Quản trị thương mại2
20         3153203Tin học ứng dụng trong phân tích kinh tế và QTKD2
21         3153204Quản trị dịch vụ2
22         3153205Quản trị rủi ro2
TỔNG34

 

  1. Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ đối với Nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành xa (4 Năm)

Đối với Nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành xa với chuyên ngành đào tạo thì Nghiên cứu sinh phải học các học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trừ phần kiến thưc chung ( triết học, ngoại ngữ – 6 tín chỉ), được học trong  2 năm đầu với khối lượng 28 tín chỉ 14 học phần. Trong đó: 10 hoc phần bắt buộc (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, phương pháp nghiên cứu kinh tế, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị chiến lược và quản trị chất lượng gồm 20 tín chỉ); 2 học phần tự chọn (4 tín chỉ) ở phần kiến thức cơ sở và 2 học phần tự chọn (4 tín chỉ) ở phần kiến thức chuyên ngành theo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (tên, mã học phần như bảng quy định ở mục 1).

  1. Khung chương trình đào tạo Trình độ Tiến sĩ đối với Nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sĩ (3 Năm )

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo thì trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo hiện tại, nghiên cứu sinh cần phải học bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu, cùng với các khoá đào tạo thạc sĩ cùng chuyên ngành đang đào tạo tại Trường.

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức dành cho nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành gần

TTMã học phầnTên học phầnSô tín chỉ
13153101Quản trị tài chính2
23153102Quản trị nhân lực2
33153103Quản trị sản xuất2
43153104Quản trị chiến lược2
53153205Quản trị thương mại2

 

  • Các học phần ở trình độ tiến sĩ bao gồm các học phần bắt buộc và các học phần lựa chọn. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 4 học phần với khối lượng 8 tín chỉ thuộc trình độ tiến sĩ, bao gồm 2 học phần bắt buộc và 2 học phần tự chọn.

Danh mục các học phần bắt buộc

TTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
13154101Quản trị chiến lược nâng cao2
23154102Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế2

 

Đánh giá theo thang điểm 10. Điểm đạt yêu cầu 5 điểm.

Các học phần tự chọn: Nghiên cứu sinh chọn 2 trong 7 học phần sau:

Danh mục các học phần lựa chọn

TTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
13154201Quản trị marketing nâng cao2
23154202Quản trị thương mại nâng cao2
33154203Quản trị nhân lực nâng cao2
43154204Quản trị doanh nghiệp nâng cao2
53154205Quản trị học nâng cao2
63154206Văn hóa kinh doanh nâng cao2
73154207Quản trị tài chính nâng cao2

Đánh giá theo thang điểm 10. Điểm đạt yêu cầu 5 điểm.

  • Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng 6 tín chỉ.

Căn cứ vào chương trình đào tạo nghiên cứu sinh được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt; căn cứ trình độ của từng nghiên cứu sinh, văn bằng nghiên cứu sinh đã có, các học phần nghiên cứu sinh đã học ở trình độ đại học và thạc sĩ (nếu có), người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đơn vị chuyên môn sẽ đề xuất các chuyên đề tiến sĩ 3/12 trong bảng danh mục các chuyên đề tiến sĩ sao cho phù hợp, thiết thực với quá trình đào tạo và thực hiện đề tài luận án của nghiên cứu sinh. Căn cứ đề xuất, Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức cho nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu thực hiện chuyên đề.

 

Một số danh mục các chuyên đề tiến sĩ và khối lượng học tập

STTMã chuyên đềTên chuyên đềSố tín chỉ
1  3155101Chuyên đề về thị trường và năng lực tiếp cận thị trường2
23155102Nghiên cứu về các vấn đề cạnh tranh và năng lực cạnh tranh2
33155103Nghiên cứu phát triến nguồn nhân lực2
43155104Nghiên cứu xây dựng văn hóa doanh nghiệp2
53155105Chuyên đề về quản trị kinh doanh hiện đại2
63155106Nghiên cứu về kinh doanh quốc tế2
73155107Nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp2
83155108Chuyên đề hoạch định chiến lược kinh doanh2
93155109Chuyên đề về quản trị sự thay đối2
103155110Nghiên cứu xây dựng và phát triển thương hiệu2
113155111Chuyên đề nghiên cứu chuỗi cung2
123155112Chuyên đề phát triển thương mại điện tử2

 

Trong quá trình đào tạo, tuỳ thuộc vào tên đề tài luận án, người hướng dẫn nghiên cứu sinh và bộ môn chuyên môn có thể xác định các chuyên đề tiến sĩ và yêu cầu nghiên cứu sinh nghiên cứu đế phù hợp với tên đề tài luận án.

  1. Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ và nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành xa với hình thức tập trung liên tục 4 năm

 

TTThời gianNội dungSố tín chỉ hoàn thành
INăm thứ nhấtBổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ34
Kỳ IHọc phần kiến thức chung và phần kiến thức cơ sở18
Kỳ IIHọc phần kiến thức chuyên ngành16
IINăm thứ haiHọc các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ14
Kỳ IHọc các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ14
Kỳ IIThực hiện tiểu luận tổng quan
IIINăm thứ baThưc hiên luân án tiến sĩ
IVNăm thứ tưThưc hiên luân án tiến sĩ

 

Kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành Hình thức tập trung liên tục 3 năm

STTThời gianNội dungSố tín chỉ hoàn thành
INăm thứ nhấtBổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ và học các học phần ở trình độ tiến sĩ18
1Kỳ IHọc phần bổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ10
2Kỳ IIHọc các học phần ở trình độ tiến sĩ8
IINăm thứ haiCác chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan6
1Kỳ IThực hiện các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan6
2Kỳ IIThực hiện luận án tiến sĩ
IIINăm thứ baThực hiện luận án tiến sĩ

 

  1. Thời gian đào tạo và điều kiện dự tuyển

Thời gian đào tạo

  • Hình thức tập trung liên tục:

Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

  • Hình thức tập trung không liên tục:

Đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại để thực hiện đề tài luận án.

 

Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển

– Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

– Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

 

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

+ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí )         

Dương Văn Hòa

 

 

 

 

 

 

 0989 818 262